Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace

(§ 70 – Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách)

Poslání:

Poslání sociální rehabilitace (dále SR) v organizaci Masopust spočívá v dlouhodobé a pravidelné podpoře zdokonalování sociálních návyků a dovedností. Služba je poskytována dospělým osobám s duševním onemocněním se sníženou soběstačností a schopností uplatňovat svá práva. Respektujeme individuální potřeby uživatelů a posilujeme je v přebírání zodpovědnosti za vlastní život.

 • Individuální přístup – podpora a její míra je přizpůsobována konkrétním potřebám, přáním a schopnostem uživatele. 
 • Respektování uživatele – během služby s uživatelem pracujeme jako s rovnocenným partnerem s ohledem na jeho individuální potřeby a specifika.
 • Ochrana práv – poskytovat služby takovým způsobem, který zamezuje porušování lidských práv. 
 • Důraz na uživatelovy schopnosti – snažíme se posílit uživatelovu samostatnost a využít přitom jeho vlastní již získané schopnosti, zkušenosti a dovednosti.
 • Poskytovat informace – před důležitými rozhodnutími uživatele ohledně poskytovaných služeb poskytnout co nejvíce informací. Konečné rozhodnutí je vždy na uživateli.
 • Mlčenlivost a důstojnost – pracovníci dbají na zachování lidské důstojnosti uživatelů a jejich soukromí, zachovávají mlčenlivost.

Cíle:

Sociální rehabilitace má za cíl zvýšit samostatnost uživatelů prostřednictvím nácviku dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnost a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování osob s postižením. Dalším cílem jsou výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti a zprostředkování kontaktů se společenským prostředím. Naším záměrem je podporovat k úctě k sobě, druhým i k životu, podporovat růst zdravé sebedůvěry a vědomí vlastní hodnoty, v nepříznivé sociální situaci nalézat vlastní schopnosti k řešení. Nabízíme také pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Spolupracujeme s dalšími subjekty působící v lokalitě.

Cílová skupina:

 • Osoby s duševním onemocněním a zdravotním postižením ve věku 19 – 80 let z Chomutova a okolí.
 • Služba je určena pro osoby, které jsou z důvodu svého postižení ohroženi sociálním vyloučením nebo je ohrožena jejich samostatnost a soběstačnost.

Služba není určena pro osoby, které:

 • trpí těžkými smyslovými vadami nebo jejich zdravotní stav neumožňuje zapojení se do služby
 • nejsou stabilizované – nemají doporučení od psychiatra
 • vyžadují péči v rozsahu služby osobní asistence
 • potřebují nepřetržitou ošetřovatelskou péči
 • nekomunikují českým jazykem (cizinci)
 • jsou závislé na alkoholu nebo jiných návykových látkách
 • mají infekční onemocnění

Informace pro zájemce:

 • Ambulantní forma:

Husovo náměstí 38, 430 01 Chomutov (budova ČVUT, 2. podlaží, místnosti č. 3 – 09 a č. 3 – 11, vchod dvorem z ul. Mánesova,

Tréninkový byt se zahradou – Moravská 37, Chomutov (po tel. domluvě)

 • v pracovní dny od 8:00 do 15:00 hod. 
 • Terénní forma: u uživatele doma, na úřadech, nácvik cestování, doprovázení do školy, k lékaři, do zájmových činností atd. dle potřeb uživatelů

      Služba je poskytována bezplatně.

 • Kontakt: tel.: 604 716 238 – Bc. Petra Neugebauerová – sociální pracovnice, sociální pracovnice,  774 492 302 – Petra Svatošová, pracovnice v sociálních službách

, email: espritsocialnirehabilitace@gmail.com

Základní principy poskytování služby

Základní principy, na kterých je služba postavena, jsou zakotveny v Etickém kodexu sociálního pracovníka a v Etickém kodexu Masopust, z.s. Pracovníci služby tyto kodexy respektují a jejich principy uplatňují nejen při práci s uživateli poskytovaných služeb, ale také s každým člověkem, který projeví o nabízené služby zájem.

 • Ctíme princip normality
 • Pracujeme individuálně
 • Měníme kvalitu života k lepšímu
 • Učíme samostatnosti a volbě

 Normalita znamená:

 • podporujeme sociální vztahy
 • rozlišujeme čas povinností a čas volna (při práci)
 • využíváme běžně dostupné služby
 • respektujeme věk uživatele
 • podporujeme samostatnost v rozhodování
 • vytváříme rovnocenný vztah mezi poskytovatelem a uživatelem

 Pracovat individuálně znamená:

 • program přizpůsobujeme uživateli
 • pracujeme podle plánu, dodržujeme dohodnutý postup
 • posunujeme možnosti a hranice každého uživatele
 • plníme zadání uživatele služby a pomáháme naplnit jeho stanovený cíl
 • skupinový program společně konzultujeme

Zajistit kvalitu života znamená:

 • orientujeme se podle možností a ne podle omezení jednotlivého uživatele
 • srovnáváme život uživatele s životem vrstevníka
 • zjišťujeme, co uživatel považuje za kvalitní službu
 • umožňujeme a podporujeme smysluplnou (sebe) realizaci uživatele
 • podporujeme využívání dalších služeb
 • omezujeme závislost na sociální službě

 Podporovat samostatnost a volbu znamená:

 • respektujeme názor uživatele
 • posilujeme schopnost uživatele komunikovat a vyjádřit se
 • pomáháme uživateli rozhodovat se kvalifikovaně, poskytováním základního sociálního poradenství
 • zajišťujeme a respektujeme soukromí a intimní prostor
 • usilujeme o maximální míru samostatnosti ve všech oblastech života uživatele
 • zvažujeme možnosti každého uživatele

Práva uživatele

 • Právo využívat služeb SR má každá osoba z cílové skupiny a to bez rozdílu pohlaví, věku, národnosti, sociálního postavení, vyznání či sexuální orientace.
 • Uživatel má právo na důstojný a respektující přístup všech pracovníků.
 • K účasti na aktivitách SR se uživatel rozhoduje na základě dobrovolnosti. Jde-li o konkrétní aktivity uvedené ve Smlouvě o poskytování služby podepsané uživatelem – tudíž stvrzené jeho souhlasem, je účast na těchto aktivitách považována za zásadní a je pro uživatele závazná (např. tvorba a naplňování individuálních plánů).
 • Uživatel má právo na ochranu svých osobních dat a právo nahlížet do dokumentace, kterou o něm pracovníci SR vedou.
 • Uživatel poskytované služby (případně jeho zákonný zástupce či opatrovník) má právo podat stížnost ohledně poskytovaných služeb, aniž by tím byl ohrožen (viz. Podávání stížností – kapitola 13).
 • Uživatel má právo kdykoli bez udání důvodu ukončit svou účast ve službě. Nicméně velmi vítáme, pokud před zamýšleným ukončením užívání služby tuto skutečnost oznámí svému klíčovému pracovníku příp. vedoucímu služby a uvede důvod.
 • Uživatel nebo zájemce o nabízené služby má právo na bezplatné základní poradenství.

 

V roce 2018 je služba Sociální rehabilitace realizována za podpory projektu POSOSUK 4  www.kr-ustecky.cz  a http://www.esfcr.cz

podporil_UK_logo_svisle_MODRE_CMYK

chomutov_2011_logo_RGB

 

 

 

 

 

Realizováno za finanční podpory statutárního města Chomutov

 

Realizováno za finanční podpory města Jirkov

Screenshot 2019-06-12 08.20.36