Sociálně terapeutické dílny

  Poslání

Posláním veškerých aktivit Masopust, z.s. je podpora mládeže a dospělých lidí s mentálním, tělesným, smyslovým či kombinovaným postižením v posílení jejich samostatnosti a soběstačnosti.

Poslání sociálně terapeutické dílny spočívá především v dlouhodobé a pravidelné podpoře zdokonalování pracovních a návyků a dovedností. Uživatelé postupně dosahují cílů, které formulují ve svých individuálních plánech. Tyto cíle vždy reagují na konkrétní situaci uživatelů a jejich naplněním dochází k posunu uživatelů metodou krok za krokem od nejjednoduššího k maximálně možnému za pomoci sociálně pracovní terapie.

Cíle poskytování sociální služby

 1. Podporovat rozvoj pracovních návyků
  • v samostatnosti uživatele
  • k vedení pravidelné docházky do zaměstnání
  • k samostatné práci na zadaném úkolu
  • v dokončení práce a jejím zhodnocení
 2. Podporovat rozvoj sociálních dovedností
  • požádáním o pomoc
  • samostatnost ve stravování
  • podpora přirozených vazeb s okolím a s vrstevníky
 3. Individuálně podporovat rozvoj  manuálních dovedností
  • v získání, udržení a rozvoji  manuální zručnosti
  • v nácviku nových manuálních dovedností
 4. Propagovat a informovat širší veřejnost o možnostech pracovního uplatnění lidí se zdravotním postižením

Zásady poskytování služby

 1. Zásada individuálního přístupu
  služba je přizpůsobena jednotlivým uživatelům  na základě jejich potřeb, rozhodnutí a cílů jsou vytvářeny jejich individuální plány
 2. Zásada  podpory v samostatnosti a nezávislosti
  služba vede uživatele k samostatnosti a nezávislosti ve všech podporovaných oblastech
 3. Zásada orientace na pozitivní stránky uživatele
  služba staví na pozitivních stránkách uživatele, vyhledává je a dále  rozvíjí
 4. Zásada respektování svobodné volby uživatele
  služba respektuje volbu uživatelů nebo jejich zákonných zástupců, uživatelé rozhodují  sami o sobě a o rozsahu poskytované podpory
 5. Zásada vedení k odpovědnosti za vlastní rozhodnutí
  uživatelům je plně přenechána odpovědnost za svá rozhodnutí

O službě

Sociálně terapeutická dílna (STD) zahájila svůj provoz v lednu 2014 v chráněné kavárně Café Atrium, Palackého 4885 v Chomutově a v tvořivé dílně Mezi námi v budově ČVUT, Husovo náměstí 38 v Chomutově.

STD je ambulantní služba a je poskytovaná bezplatně.
Je určena dospělým osobám se zdravotním postižením.
Provozní doba STD je od pondělí do pátku od 7:30 – 13:30 hod.

Maximální počet uživatelů v jednom dni je 6.

V průběhu dne se střídají sociálně terapeutické a pracovní aktivity. Každý uživatel má vytvořen svůj individuální plán, dle kterého se aktivity naplňují.

Uživatelé, kteří přicházejí do dílny, si nemusejí být jisti tím, zda chtějí zkusit pracovat na otevřeném nebo chráněném trhu práce, nebo raději setrvávat v některém typu sociálních služeb. Pracovníci dílny se snaží koncipovat program tak, aby byl co nejvíce podobný běžnému pracovišti. Uživatelé si tak mohou v rámci tréninkového programu dílny vyzkoušet, zda jim více vyhovuje volba denních stacionářů, center denních služeb, nebo zda se cítí na chráněné nebo běžné pracoviště.

Řada uživatelů po určité době v dílně zjišťuje, že nemohou zvládnout nároky zaměstnavatelů, neboť jsou ještě o krůček náročnější než program v dílně, a proto odchází z dílny do jiných sociálních služeb. I toto je smyslem služby – vytvořit mezistupeň pro otestování vlastních možností.

Uživatelé, kteří se rozhodnou zkusit zařadit na trhu práce, využívají získaných a posílených návyků a dovedností.

Náplň služby

 1. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 2. poskytnutí stravy a pitný režim nebo pomoc při zajištění stravy
 3. nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění (nácvik oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, nácvik přesunu na vozík a z vozíku)
 4. podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností
 5. základní sociální poradenství

Pro zájemce

Zájemcům o službu je umožněno navštívit sociálně terapeutickou dílnu, jsou seznámeni s denním programem a formou osobního rozhovoru sociální pracovnice zjišťuje očekávání a míru podpory, kterou budou od služby požadovat.

Pokud po prvním jednání s vedoucím služby je zájemce o službu spokojen s nabídkou a rozhodne se STD navštěvovat, je s ním sepsána smlouva o poskytování služby. Smlouva stanovuje, o které nabízené služby má klient zájem, a v jakém rozsahu budou poskytovány.

 Zájemce nelze přijmout, pokud:

 • dosáhl starobního důchodu
 • trpí těžkými smyslovými vadami nebo jeho zdravotní stav neumožňuje zapojení se do služby
 • vyžaduje péči v rozsahu služby osobní asistence
 • potřebuje nepřetržitou ošetřovatelskou péči
 • má infekční onemocnění

Vznik sociálně terapeutické dílny byl umožněn díky podpoře Statutárního města Chomutov, které nám umožňuje využívat prostory Café Atrium a tvořivé dílny Mezi námi.

Nácvikové programy:

 1. Tvořivá dílna Mezi námi je součástí nabídky sociální služby sociálně terapeutické dílny a je určena lidem se zdravotním postižením od 16ti let, kteří se chtějí:
 • naučit nové výtvarné techniky
 • zapojit se do vytváření dekorativních i užitných předmětů

Tvořivá dílna využívá krásné a bezbariérové prostory v budově bývalé ČVUT na Husově náměstí č.p. 38 (vchod dvorem naproti sportovní hale), které jsme získali do pronájmu díky spolupráci se Statutárním městem Chomutov.

facebook3  nově nás najdete také na Facebooku

2. Nácvikový program v Café AtriumPalackého 4885 slouží k nácviku dovedností spojených s úklidem, přípravou stravy, komunikace a začlenění do společnosti.

Kontakty:

E- mail: info@spolekmasopust.cz
             mezinamicv@seznam.cz – kontaktní mail Tvořivé dílny Mezi námi
tel.: 777 684 946 paní Prollová, předsedkyně spolku
Realizováno za finanční podpory statutárního města Chomutova
chomutov_2011_logo_RGB